Regulamin serwisu

§ 1.
Wprowadzenie do regulaminu

Niniejszy Regulamin określa zasady udostępniania, funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.uroki-polski.pl, a także warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Active IT Dariusz Wtykło z siedzibą w Warszawie, ul. Pięciolinii 1/11, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Sądu Rejestrowego pod nr KRS, zwaną dalej Właścicielem.

§ 2.
Podstawowe terminy stosowane w regulaminie

 1. Portal - system zapewniający dostęp do stworzonej przez Właściciela internetowej platformy informacyjno - promocyjnej włączonej do sieci Internet pod adresem www.uroki-polski.pl.
 2. Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego stanowiącymi jego integralną część.
 3. Właściciel - właściciel Portalu, Active IT Dariusz Wtykło z siedzibą w Warszawie, ul. Pięciolinii 1/11, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Sądu Rejestrowego pod nr KRS.
 4. Administrator - osoba lub podmiot zarządzająca i prowadząca całość lub poszczególne strony Portalu, działająca z upoważnienia Właściciela.
 5. Partner - podmiot lub osoba, dostarczający treści lub Usługi, w ramach funkcji i użyteczności nie będących częścią Usług będących produkcją Portalu, działający na podstawie odrębnych regulacji prawnych i Regulaminów.
 6. Gość - osoba niezarejestrowana, która może odwiedzać i przeglądać ogólnie dostępne zasoby bez rejestracji.
 7. Użytkownik - każdy podmiot (osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie prawa może występować w obrocie), odwiedzający Portal lub w jakikolwiek sposób korzystający, zarejestrowany, posiadający swój login, hasło i własne Konto w Portalu.
 8. Konto - dostępny dla każdego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu loginu i hasła) indywidualny profil obejmujący zbiór informacji o Użytkowniku podawanych w czasie rejestracji i korzystania, oraz archiwizowanych, umożliwiający korzystanie z Portalu.
 9. Login - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Portalu, jaka została przez niego wybrana (przyjęta) podczas zakładania (rejestracji) Konta w Portalu.
 10. Wolny dostęp - dostęp oferowany przez Portal nieodpłatnie (bez potrzeby rejestracji) obejmujący informację ogólnodostępną oraz swobodny dostęp komunikacyjny (patrz cz. IV pkt. 1 Regulaminu).
 11. Ogłoszenia - serwis udostępniony dla Użytkowników w celu prezentacji oferty handlowej lub usługowej, eksponowanej dla Gości i Użytkowników. Maksymalny okres prezentacji jednostkowej treści to jeden rok.
 12. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika (usługobiorcy), bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych.
 13. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną oferowane na stronach Portalu w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług elektronicznych, tj.:
  • usługi informacyjne - udostępnianie serwisów informacyjnych (patrz dalej cz. IV. pkt. 1),
  • usługi komunikacji internetowej,
  • udostępnianie stron dla prowadzenia i publikacji własnej twórczości (prowadzenie blogów, zamieszczanie komentarzy, zdjęć, umożliwienie interaktywnego kontaktu pomiędzy Użytkownikami Portalu w postaci zamieszczania komentarzy, publikowania zdjęć, zamieszczania ogłoszeń drobnych),
  • usługi wyszukiwania
 14. Baza danych - zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości.
 15. Pobieranie danych - stałe lub czasowe przejęcie lub przeniesienie całości lub istotnej, co do jakości lub ilości, części zawartości bazy danych.
 16. Usługi informacyjne - udostępnianie treści na indywidualne zapytania Użytkownika poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie (dotyczy wszystkich stron Portalu).
 17. Usługi komunikacji internetowej - umożliwienie komunikacji pomiędzy Użytkownikami poprzez zapewnienie mechanizmów odbierania, przechowywania oraz wysyłania danych, w tym: publikowania komentarzy i opinii, zdjęć, grafik oraz ogłoszeń drobnych.
 18. Usługi wyszukiwania - umożliwienie Gościom i Użytkownikom korzystania z narzędzi informatycznych pozwalających na odszukanie oraz wyświetlenie zapisanych na serwerach danych. Usługi wyszukiwania realizowane z wykorzystaniem mechanizmów własnych, jak i Partnera.
 19. Społeczność internetowa - grupa stałych Użytkowników Portalu, ludzi zainteresowanych tematyką udostępnianą na stronach Portalu, którzy odwiedzają Portal i w miarę systematyczny sposób korzystają z materiałów dostępnych na Portalu.

§ 3.
Postanowienia ogólne

 1. Portal powstał w celu tworzenia systemu dostępu do stron (witryn, serwisów, usług) oraz systemu komunikacji pomiędzy Użytkownikami, którzy są zaangażowani w upowszechnianie informacji publicznej, dziennikarstwo obywatelskie i budowę społeczeństwa obywatelskiego poprzez wykorzystanie Internetu.
 2. Jeżeli z treści postanowień niniejszego Regulaminu nie wynika wyraźnie nic innego, pojęcia w nim użyte należy rozumieć tak, jak to określają definicje w § 2.
 3. Portal jest Bazą Danych w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych i podlegają ochronie także na podstawie prawa autorskiego jako niezależne utwory.
 4. Nie jest dozwolone powtarzające się i systematyczne pobieranie lub wtórne wykorzystanie informacji, danych z Baz Danych, sprzeczne z normalnym korzystaniem i powodujące nieusprawiedliwione naruszenie słusznych interesów producenta i Właściciela.
 5. Publikowane na Portalu informacje oraz treści zamieszczone przez Użytkowników są dziełem zbiorowym, niezależnie od posiadanego statusu Baz Danych i podlegają również regulacji dotyczących dzieł zbiorowych z prawa autorskiego. Użytkownicy wprowadzający swoje teksty do Portalu nie stają się współtwórcami Baz Danych.
 6. Właściciel zastrzega sobie prawo umieszczania w Portalu treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach Portalu oraz części obsługiwanych przez Partnerów oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
 7. Korzystanie z komercyjnych stron Portalu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych lub do wartości prawnych, do utworów na niej dostępnych. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym określonym przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.

§ 4.
Zakres usług i współpraca z innymi partnerami

 1. Goście w ramach Portalu mają dostęp nieodpłatnie do informacji, z funkcjonujących baz danych:
  • w zakresie informacji ogólnodostępnej: możliwość przeglądania serwisów informacyjnych, przygotowywanych przez redakcję dla Portalu, a także serwisów z treściami udostępnionymi przez Partnerów,
  • w zakresie swobodnego dostępu komunikacyjnego uczestnictwo bierne poprzez przeglądanie publikowanych materiałów przez Partnerów.
 2. Użytkownicy Portalu mogą nieodpłatnie mogą korzystać z:
  • z baz informacyjnych , przygotowywanych przez redakcję dla Portalu, a także serwisów z treściami udostępnionymi przez Partnerów;
  • informacji zamieszczanych samodzielnie przez innych Użytkowników, w zakresie określonym postanowieniami niniejszego regulaminu;
  • możliwość publikowania komentarzy do treści informacyjnych Portalu, w zakresie określonym postanowieniami niniejszego regulaminu;
 3. Użytkownicy Portalu i Partnerzy Portalu mogą odpłatnie zamieszczać materiały i ogłoszenia promujące ich regiony, oferty handlowe lub usługowe w treściach odpowiadających zakresowi funkcjonowania Portalu.
 4. Regulamin może ulec modyfikacjom/zmianom, o których Goście, Użytkownicy, Partnerzy zostaną poinformowani przez Administratora w postaci komunikatu, wyświetlonego na stronie głównej Portalu. W przypadku braku akceptacji warunków (postanowień) nowego regulaminu w/w osoby mają prawo wypowiedzieć umowę w ciągu 14 dni od daty wprowadzenia zmian w regulaminie
 5. Portal publikuje banery oraz linki do innych stron, witryn i serwisów internetowych. Odnośniki takie mogą prowadzić do przedsiębiorców, właścicieli reklam, dostawców treści bądź Partnerów. Korzystając z baneru lub linku, Gość lub Użytkownik lub Partner przechodzi na stronę internetową należącą do innego właściciela działającego pod swoim imieniem i na swój rachunek.
 6. Właściciel / Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za dostawę bądź jakość jakichkolwiek informacji lub usług sprzedawanych bądź reklamowanych za pośrednictwem lub na stronach Portalu (gwarancja, rękojmia), ponieważ ich sprzedawcą albo usługodawcą jest dany Użytkownik lub inny podmiot.
 7. Właściciel / Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności i ochronę danych osobowych swoich Partnerów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zasad ochrony prywatności partnerów Portalu, należy odwiedzić stronę partnera oraz zapoznać się dokładnie z przyjętymi u niego zasadami i zakresem ochrony prywatności.
 8. Właściciel / Administrator Portalu nie kontroluje, ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach swoich Partnerów, a także nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia jakichkolwiek informacji lub materiałów dostępnych na stronach partnerów współpracujących z Portalem lub do których prowadzą linki ze stron Właściciela/Administratora Portalu.

§ 5.
Techniczne warunki świadczenia usług

 1. Właściciel / Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do stron Portalu wynikające z przyczyn od niego niezależnych.
 2. Właściciel / Administrator zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu stron w systemie Platformy w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania. Wszystkie osoby odwiedzające Portal, zostaną powiadomieni o utrudnieniach ze stosownym wyprzedzeniem.
 3. Ze względu na uwarunkowania techniczne Właściciel / Administrator nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu w systemie Portalu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej oraz że Gość lub Użytkownik uzyska dokładnie te informacje, których szukał.
 4. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu Właściciel / Administrator nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

§ 6.
Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usług w ramach Wolnego Dostępu, jak i Usług świadczonych drogą elektroniczną należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: Magdalena.sztanc@uroki-polski.pl.
 2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie do 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji, zaś Użytkownik zgłaszający reklamacje otrzymuje, na swój adres e-mailowy, informacje o wynikach jej rozpatrzenia.

§ 7.
Zasady korzystania z portalu

 1. Wszelkie prawa do Portalu i stron zastrzeżone są na rzecz Właściciela. Prawa do elementów dźwiękowych, audiowizualnych, tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz Właściciela lub odpowiednio podmiotów, których materiały ? na podstawie odpowiednich umów zawartych z Właścicielem, są udostępniane na stronach Portalu.
 2. Portal, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez przepisy prawa polskiego oraz prawa międzynarodowego, w szczególności:
  • ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  • ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych,
  • ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. o prawie prasowym,
  • ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
  • ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 3. Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się na stronach Portalu, wszystkie znaki towarowe, konta Użytkowników oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z oferowanymi serwisami lub Usługami należą do Właściciela lub Partnerów, chyba, że z wyraźnego zastrzeżenia wynika, co innego albo informacja lub utwory są udostępniane publicznie przez osobę posiadającą do nich odpowiednie prawa majątkowe.
 4. Goście i Użytkownicy mogą korzystać z informacji publikowanych na Portalu wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może utrudniać lub w inny sposób naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy Właściciela oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych - na podstawie umowy/współpracy z Właścicielem, są udostępniane przez Portal.
 5. Dozwolone jest zamieszczanie odnośników, linków prowadzących do udostępnianych na stronach Portalu treści, chyba, że Właściciel w formie oświadczenia postanowi inaczej. Niedopuszczalne jest zamieszczanie odnośników do udostępnianych materiałów, naruszających prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.
 6. Korzystanie z informacji, materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych na stronach Portalu, nie oznacza nabycia przez Gości lub Użytkowników jakichkolwiek praw do utworów oraz Baz danych. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 4 niniejszych zasad korzystania z Portalu, zabronione jest w szczególności, chyba, że z wyraźnego zastrzeżenia lub oświadczenia Właściciela wynika, co innego:
  • kopiowania, modyfikowania oraz przesyłania lub w innym sposób przetwarzania danych dostępnych przez Portal, a także poszczególnych utworów i baz danych udostępnianych na stronach Platformy,
  • rozpowszechniania treści publikowanych na stronach Portalu
  • pobierania zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.
 7. Jakiekolwiek inne, niż określone w pkt. 4 i 5 niniejszych zasad korzystania z Portalu, korzystanie z utworów i baz danych udostępnianych na stronach Platformy bez uprzedniej wyraźnej zgody Właściciela udzielonej na piśmie jest zabronione, a naruszenie praw Właściciela (lub podmiotów, których utwory lub bazy danych - na podstawie umów z Właścicielem do podlegających ochronie utworów i baz danych będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne, karne lub przepisy szczególne. W celu uzyskania zgody na korzystanie z utworów lub baz danych udostępnianych w ramach Portalu, należy kierować na adres: Magdalena.sztanc@uroki-polski.pl
 8. Dane i informacje udostępniane na stronach Platformy służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które ze względu na zawodowy charakter działalności dostarczającego informacji lub własną ocenę, Właściciel uznaje za rzetelne. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą Właściciela, Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych przez Portal informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań użytkowników Portalu. Ryzyko związane z używaniem, użytkowaniem, posiadaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Platformy ponoszą Goście i Użytkownicy. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Gości lub Użytkowników Portalu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Platformy.
 9. Niniejsze zasady korzystania z Portalu nie ograniczają praw użytkowników do treści zamieszczanych przez nich na stronach Portalu.
 10. Właściciel ma prawo dokonywać zmian niniejszych zasad korzystania z Portalu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania na stronach Portalu.

§ 8.
Rejestracja

 1. Portal został zaprojektowany na poziomie informacji ogólnodostępnej przeznaczonej dla Gości, a także na poziomie informacji dostępnej wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników, czy Partnerów.
 2. Korzystanie z informacji ogólnodostępnej nie wiąże się z żadnymi opłatami, a także nie wymaga rejestracji oraz logowania. Informacje te są dostępne dla wszystkich osób odwiedzających Portal. Osoby te określani jako Goście nie posiadają jednak uprawnień do komentowania treści, zamieszczania informacji lub zdjęć, a także ogłoszeń.
 3. Korzystanie z informacji dostępnej wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników, jest bezpłatne i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Dostęp do tych informacji oraz określonych usług określonych przez Właściciela mają wyłącznie zarejestrowani Użytkownicy, którzy w tym celu muszą się uprzednio zalogować.
 4. Procedura uzyskania statusu Użytkownika Portalu polega na zaakceptowaniu treści niniejszego Regulaminu oraz wypełnieniu formularza rejestracyjnego, a także potwierdzeniu:
  • prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym, w tym dotyczących pełnoletniości, zdolności prawnych oraz prawnego upoważnienia do dokonania rejestracji;
  • wyrażeniu zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Portal podanych informacji dla celów statystycznych lub marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz o ochronie baz danych.
 5. Przeprowadzając procedurę rejestracji Użytkownik podaje Login, Hasło swój adres e-mail, datę urodzenia, płeć, może również określić, z jakiego pochodzi rejonu geograficznego Polski lub świata. Może też określić swoje potrzeby lub w zakresie informacji publikowanych na stronach Portalu. Z kolei Właściciel Portalu nie ma obowiązku sprawdzania lub weryfikacji danych podanych w formularzu rejestracyjnym przez osobę ubiegającą się o rejestrację w Portalu.
 6. Wypełniony i sprawdzony formularz rejestracyjny automatycznie jest przesyłany na adres Właściciela/Administratora Portalu, zaś Użytkownik otrzymuje na wskazany w formularzu adres e-mail potwierdzenie uzyskania Konta oraz link aktywujący konto. Użycie linku kończy proces rejestracyjny.
 7. Użytkownik ma prawo na bieżąco dokonywać aktualizacji bądź zmiany danych podanych w formularzu, a jednocześnie każdy Użytkownik jest zobowiązany dokonać ich aktualizacji w terminie 14 dni, w przypadku ich dezaktualizacji. W przypadku podania fałszywych lub nie podania w terminie aktualnych danych Właściciel zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczeniu usług i usunięcia konta Użytkownika z Portalu.
 8. Każdy Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Właścicielowi, Partnerom lub innym Użytkownikom Portalu, spowodowaną wadliwym, nieterminowym lub niepełnym przekazaniem danych Użytkownika, a także treściami zamieszczanymi na stronach Portalu. W przypadku ujawnienia danych osobowych lub naruszenia bezpieczeństwa wszelkich danych publikowanych na stronach Portalu, Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić o tym Właściciela Portalu.
 9. Umowa zawarta z użytkownikiem na korzystanie z informacji oraz usług Portalu jest zawierana na czas nieokreślony, przy czym każda ze stron może w każdej chwili wypowiedzieć warunki zawartej Umowy, jednakże jej wypowiedzenie powinno mieć formę pisemną lub oświadczenia składanego drogą poczty elektronicznej (e-mail).
 10. Rozwiązanie umowy z Użytkownikiem oznacza zablokowanie dostępu do wybranych informacji i usług Portalu, a jednocześnie jego dane zapisane w systemie zostają automatycznie skasowane.

§ 9.
Prawa i obowiązki użytkowników

 1. Każdy Użytkownik ma prawo do:
  • korzystania ze wszystkich informacji oraz usług Portalu zgodnie z zasadami określonymi postanowieniami niniejszego regulaminu,
  • zapoznania się ze swoich danymi, ich zmianą lub modyfikacją, a także ich usunięciem lub wyrejestrowaniem się z Portalu w dowolnym czasie,
 2. Każdy Użytkownik ma obowiązek przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, a w przypadku jego naruszenia przez osoby trzecie niezwłocznie powiadomić właściciela Portalu.
 3. Wszystkim Użytkownikom nie wolno wykorzystywać stron Portalu do prowadzenia działalności niezgodnej z postanowieniami niniejszego regulaminu, zakłócania jego funkcjonowania, a także publikowania informacji które naruszają prywatność osób trzecich lub inne prawa, w tym autorskie, godzą w zasady uczciwej konkurencji, lub w wiarygodność handlową, dobre imię innych osób, a także zawierają treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe, lub materiały pornograficzne, erotyczne i inne treści obsceniczne. Ponadto Użytkownikom Portalu zabrania się publikowania informacji zabronionych przez postanowienia prawne lub godzące w przekonania światopoglądowe lub religijne.

§ 10.
Prawa i obowiązki właściciela portalu

 1. Właściciel Portalu w ramach postanowień niniejszego regulaminu zapewnia poprawne działanie systemu Portalu, a także udziela stosownej pomocy Użytkownikom oraz Partnerom w rozwiązywaniu ich problemów, w takim zakresie, w jakim system Portalu na to został przygotowany
 2. Właściciel ma prawo: analizować oraz usuwać wszelkie informacje, komunikaty, lub oferty, które pozostają w sprzeczności z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Rozwiązywać umowy zawarte z Użytkownikami poprzez usunięcie Użytkownika naruszającego prawo, a także blokować informacje Partnerów naruszających postanowienia niniejszego regulaminu lub oddzielnie zawartych umów do czasu doprecyzowania wzajemnych zobowiązań
 4. Wprowadzania zmian w Regulaminie, jeśli to wynika z nowych unormowań prawnych, organizacyjnych, a także jeżeli zmiany mają posłużyć się poprawie atrakcyjności Portalu.
 5. Ma prawo do przesyłania na podane konta pocztowe Użytkowników i Partnerów treści informacyjnych i reklamowych, pochodzących zarówno od Właściciela / jak i innych podmiotów współpracujących z Portalem z zastrzeżeniem, że Użytkownik lub Partner nie złożył stosownego oświadczenia, że nie życzy sobie otrzymywać przedmiotowych treści informacyjnych lub reklamowych.
 6. Ma prawo archiwizowania poczty elektronicznej kierowanej na adres redakcji Portalu. Równocześnie powyższe postanowienie nie zobowiązuje Właściciela Portalu do przechowywania kopii zapasowych zawierających jakiekolwiek materiały przesłane bądź publikowane na stronach Portalu.
 7. Właściciel Portalu nie weryfikuje prawdziwości, kompletności lub aktualności danych Użytkowników, a także nie odpowiada za ich prawdziwość.
 8. Właściciel Portalu nie odpowiada za treści publikowane przez Użytkowników, a także nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania Portalu, bądź też jego czasowej niedostępności, wynikające z awarii łączy telekomunikacyjnych, awarii serwerów Portalu lub ingerencji osób trzecich, w tym posłużenia się przez osoby trzecie identyfikatorem lub hasłem dostępu Użytkownika lub Partnera Portalu.
 9. Na stronach Portalu mogą być zamieszczane linki do innych witryn WWW umożliwiające, Gościom, Użytkownikom lub Partnerom bezpośrednie przejście na te strony, które są kontrolowane przez inne podmioty współpracujące z redakcją Portalu. W tym przypadku Właściciel Portalu nie jest odpowiedzialny za zamieszczone na nich treści, ani też za sposób ich wykorzystywania, ze względu na brak możliwości wpływu na ich zawartość lub też sposób korzystania z informacji publikowanych na tych stronach.

§ 11.
Ochrona i przetwarzanie danych użytkownika

 1. Dane Użytkowników oraz Partnerów Portalu, a także wszystkie informacje dotyczące wszelkich kontaktów i operacji, są wykorzystywane wyłącznie w przez Właściciela Portalu. Dostęp do tych danych mają wyłącznie uprawnieni pracownicy Właściciela Portalu. Przedmiotowe dane są wykorzystywane wyłącznie do prawidłowego funkcjonowania Portalu, a jednocześnie nie są udostępniane osobom trzecim.
 2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, jeżeli niezwłocznie usunie dane albo uniemożliwi dostęp do przechowywanych danych, gdy uzyska wiadomość, że dane zostały usunięte z początkowego źródła transmisji lub dostęp do nich został uniemożliwiony, albo, gdy sąd lub inny właściwy organ nakazał usunięcie danych lub uniemożliwienie do nich dostępu.
 3. Właściciel ma prawo przetwarzać dane charakteryzujące sposób korzystania przez Gości, Użytkowników lub Partnerów z usługi świadczonej drogą elektroniczną w celu oznaczenia identyfikującego Użytkownika (login), wskazywane przez Użytkownika podczas rejestracji, a także oznaczenia identyfikującego zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik.
 4. Właściciel może przetwarzać dane osobowe Użytkownika lub Partnera gdy ten wyrazi na to zgodę, chyba, że chodzi o usunięcie dotyczących tych danych z bazy Portalu.
 5. Dane o Użytkownikach lub Partnerach gromadzone są wyłącznie dla potrzeb Portalu, zgodnej z prawem, niniejszym Regulaminem lub oddzielnymi umowami zawartymi z Partnerami. Przekazywanie danych osobom trzecim może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu odpowiedniej zgody Użytkowników lub Partnerów.

§ 12.
Ochrona praw autorskich i ochrona znaku towarowego

 1. Właściciel publikując informacje na stronach Portalu wskazuje na obowiązek przestrzegania praw własności intelektualnej i praw autorskich.
 2. Informacje publikowane na stronach Portalu się chronione prawem autorskim, a w szczególności teksty, zdjęcia, grafika i dźwięki, programy a także materiały wideo. Zastosowany w Portalu układ oraz wybór prezentowanych utworów i informacji stanowi samodzielny, odrębny przedmiot ochrony prawa autorskiego.
 3. Użytkownicy i Partnerzy zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych w Portalu informacji wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez Właściciela.
 4. Prawo do używania znaku towarowego www.uroki-polski.pl przysługuje Właścicielowi. Znaku tego nie można przetwarzać lub używać do własnych celów komercyjnych bez pisemnej zgody Właściciela Portalu. Jednocześnie znaki towarowe, produkty, slogany i loga zamieszczone na Portalu www.uroki-polski.pl pozostają zastrzeżone i nie mogą być używane w reklamie lub innych publikacjach bez pisemnej zgody Właściciela. Powyższe postanowienie dotyczy także innych nazw, znaków i wzorów zastrzeżonych na rzecz Właściciela. Natomiast inne nazwy firm, produktów i usług, które publikowane są na stronach Portalu, zostały użyte wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być znakami towarowymi Partnerów.

§ 13.
Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu stają się odpowiednio w całości lub części treścią umowy zawieranej pomiędzy Właścicielem Portalu, a Użytkownikiem z chwilą jego rejestracji w Portalu. Postanowienie to odnosi się także do Partnera Portalu, jeżeli nie została z nim zwarta odrębna umowa.
 2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszego Regulaminu będą dokonywane w drodze poinformowania wszystkich na stronie Portalu.
 3. Wszelkie spory mogące powstać przy wykonywaniu umowy zawieranej na warunkach tego Regulaminu będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze mediacji lub przez Sąd Rejonowy w Warszawie, właściwy dla miejsca jego siedziby Właściciela.

szukaj w tekście
Grupa:
Kategoria:
Województwo:
Miejscowość:

Twój obiekt w naszej bazie? Nic trudnego!

Wypełnij szybko i łatwo
formularz zgłoszeniowy!


Warning: simplexml_load_file() [function.simplexml-load-file]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /includes/classes/class.weather.php on line 51

Warning: simplexml_load_file(http://rss.wunderground.com/auto/rss_full/global/stations/12375.xml?units=metric) [function.simplexml-load-file]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /includes/classes/class.weather.php on line 51

Warning: simplexml_load_file() [function.simplexml-load-file]: I/O warning : failed to load external entity "http://rss.wunderground.com/auto/rss_full/global/stations/12375.xml?units=metric" in /includes/classes/class.weather.php on line 51
Temperatura: Ciśnienie: hPa Wiatr: km/h Wilgotność: %
 
 
Portal turystyczny prezentujący atrakcje w Polsce serdecznie wita wszystkich miłośników aktywnej turystyki. Na naszych stronach prezentujemy Wam miejsca, w których aktywna turystyka dostępna jest dla każdego i w różnej formie: windsurfing, nurkowanie czy narty. Znajdziecie u nas także noclegi w Polsce, w miejscowościach takich jak np. Zakopane, Kraków, Gdańsk, Wrocław czy Sopot. Pokażemy Wam również gdzie warto odwiedzić spa&wellness....